Výchovné a kariérové poradenství pro ZŠ

Výchovný poradce

Ing. Zuzana Ozaňáková (Balážová)
 
E-mail: zastupkyne@izms.cz

 Konzultační hodiny: Pondělí 10:00 – 13:30 (jiný termín po dohodě)
 

Důležité termíny

 • Odeslání přihlášek do 1. 3. 2018 (umělecké obory do 30. 11. 2017)
 • Termíny státních přijímacích zkoušek na SŠ - 1. termín: 12. 4.2018, 2. termín: 16. 4. 2018
 • Zápis do 1. třídy 4. 4. a 5. 4. 2018

Přihláška na střední školu

 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky (na dvě různé školy nebo na dva různé obory na jedné škole)
 • Přihlášky vytištěné ze systému „bakaláři“ a potvrzené podpisem ředitelky školy obdrží žák na naší základní škole
 • Na přihlášce je nutný podpis zákonného zástupce i podpis žáka
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání není potřeba u všech oborů – sami si musíte zjistit, zda je vaše zvolená střední škola vyžaduje
 • Zákonný zástupce doručí přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března, do oboru s talentovou zkouškou nejpozději do 30. listopadu

Přijímací zkoušky 2017/2018

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou je stanoven na tyto dny:

1.       Termín

12. dubna 2018 – čtyřleté obory

13. dubna 2018 – šestiletá a osmiletá gymnázia

2.       Termín

16. dubna 2018 – čtyřleté obory

17. dubna 2018 – šestiletá a osmiletá gymnázia

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu (náhradní termín lze využít pouze tehdy, nemohl-li se žák účastnit jednotné zkoušky v běžném termínu pro velmi vážné zdravotní důvody).

 1. Termín  - 10. května 2018
 2. Termín – 11. května 2018

Obecné informace

 • Talentové zkoušky se konají v lednu.
 • Žák, který se z vážných důvodů nedostavil k přijímací zkoušce, musí být nejpozději do 3 dnů písemně omluven u ředitele střední školy, pak koná zkoušku v náhradním termínu
 • Školy, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, rozhodnutí o (ne)přijetí oznámí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018

 

Další kola přijímacího řízení

-          Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podat přihlášku ke vzdělávání – stanoví ředitel střední školy.

-          V těchto kolech není omezen počet přihlášek.

Odvolání

-          Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení uchazeč může podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

-          Zápisový lístek potvrzuje úmysl žáka vzdělávat se v dané střední škole

-          Zákonný zástupce žáka obdrží jeden zápisový lístek na základní škole nejpozději do 15. března

-          Zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat své dítě na dané škole tím, že odevzdá zápisový lístek řediteli střední školy – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

-          Neodevzdá-li zápisový lístek řediteli střední školy v daném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí – na toto místo bude přijat jiný žák

-          Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou – nelze ho vzít zpět, to neplatí v případě, že žák chce uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

POZOR !!

Od školního roku 2016/2017 dochází ke změně – jednotné přijímací zkoušky budou vykonávat všichni žáci hlásící se na maturitní obory v celé ČR.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Realizátor plošných přijímacích testů je CERMAT.

Užitečné odkazy:

www.cermat.cz

www.uiv.cz

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

w
ww.stredniskoly.cz

Login
home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign