logotyp
Login

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín,

Fotogalerie "školka"


 

Informace k otevření MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

Aktuálně plánujeme otevření naší MŠ ke dni 25. 5. 2020. - sledujte web. stránky - informace budou upřesněné.

Dle doporučení MŠMT budeme příchozí děti přebírat i předávat rodičům před budovou MŠ, tak aby nedocházelo k velkému shromažďování osob v šatně.

 (Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.)

 Děti musí být naprosto zdravé, nesmí vykazovat jakékoli příznaky nemoci, nachlazení, teploty apod.!

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do mateřské školy: 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 Organizačně je náročné zajistit bezpečné dodržování stanovených hygienických i epidemiologických opatření a doporučení, proto Vás všechny žádáme o vyjádření v dotazníku, zda plánujete, že bude Vaše dítě navštěvovat MŠ. (Ani pro předškolní děti nyní není docházka povinná.)

VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU OHLEDNĚ DOCHÁZKY DO MŠ - ZDE
 

Velmi děkujeme za spolupráci a pochopení.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Čestné prohlášení – ke stažení na webových stánkách školy/k dispozici v MŠ v tištěné podobě.

________________________________________________________________________


ORGANIZAČNÍ INFORMACE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ


Provoz Mateřské školy Horní Jiřetín 25. 5. 2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze

dne 30. 4. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

MŠ se znovu otevře od 25. 5. 2020. Protože jde o mimořádnou situaci, je nutné přizpůsobit provoz školy nařízení MŠMT. Zde najdete podmínky pro provoz MŠ:

1.     Provoz mateřské školy

Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.00 do 16.00 hodin od pondělí 25. května 2020.

 2.     Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení si od pondělí 18. 5. 2020 můžete vyzvednout osobně v MŠ (9:00 – 12:00 hod.) nebo si jej můžete předem připravit - doma stáhnout z webových stránek školy, vytisknout a vyplnit. Při příchodu do MŠ již musíte mít čestné prohlášení vyplněné, vyplňováním na místě byste zdržovali ostatní. Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.

 3.     Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školky a ze školky, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba.
 • Doprovázející osoba bude dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, a budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Doprovázející osoba nebude vstupovat do budovy – nebudou fungovat čipy, MŠ se bude zamykat. Přebírat a předávat děti rodičům budeme v 15 minutových intervalech – je nutné s tím počítat a přizpůsobit příchod k MŠ.  Zaměstnanec školy odemkne, změří dítěti teplotu a dítě si převezme. Poté ho svlékne, provede s ním důkladnou hygienu rukou a předá jej pečující učitelce ve třídě.

- K největšímu nashromáždění lidí dochází vždy krátce před 7:30 hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli.

 • Odpoledne – rodič počká u vstupu do MŠ /u vstupu na školní zahradu – dítě mu ze zahrady či třídy přivede učitelka. Rodič nevstupuje na zahradu školy ani do budovy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, označenou jménem.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, ani na spaní.
 • Věci na převlečení nedávejte dětem do batohu, ale do igelitové tašky

 4.     Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit na zahradě školy, kam odejdou ihned po ranní svačině v 8:30 hod. Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení (v dostatečném množství, pro případné převlečení)
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videozvonky).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 5.     Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Kuchařky MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.
 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

 6.     Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1)      Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2)      Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3)      Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4)      Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5)      Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6)      Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7)      Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8)      Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

7.     Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.


Termín uzavření MŠ v době letních prázdnin 2020

Termín uzavření MŠ v době letních prázdnin 2020

Co se děje u „Soviček“?

Co se děje u „Soviček“?

I v letošním školním roce čeká nejstarší děti z MŠ, ze třídy „Soviček“ spousta aktivit. Ve čtvrtek 19. 9. 2019 zavítaly do dílny ZŠ, kde se seznámily s prostředím i vybavení a rovnou se pustily do práce. Každý si vyrobil korkovou „káču“. Děti pracovaly s pilkou i nebozezem. Dílo se skvěle podařilo a každý si s hrdostí odnesl svoji dílko domů.

Hned další čtvrtek 26. 9. 2019 naše předškoláky navštívili žáci 4. třídy spolu se svojí třídní učitelkou 

N. Stefanovou. V rámci spolupráce ZŠ a MŠ „Děti čtou dětem“ společně četli pohádku o Makové panence. Pak ve skupinkách řešili jednoduchý úkol a na závěr si všichni zazpívali a zatančili. Obě akce se velmi vydařily.

Drakiáda

DrakiádaV pondělí 16. 9. 2019 byla naplánovaná akce pro rodiče a děti na fotbalovém hřišti v Horním Jiřetíně. Bohužel nám počasí nepřálo a tak vše bylo přesunuto na další pondělí 23. 9. na 17 hod. Na hřišti se sešlo kolem 12 dětí se svými rodiči i některými prarodiči. Na oblohu vzlétlo mnoho různých dráčků. Proběhlo vyhodnocení nejkrásnějšího draka a soutěžilo se i o nejdéle letícího draka. Když už docházely síly, byl připraven oheň na opékání vuřtů. Večer všichni odcházeli domů příjemně unavení a spokojení.

Prevence v MŠ

Prevence v MŠPreventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčová přijela v úterý 17. 9. 2019 znovu za dětmi do naší mateřské školy. Během chvilky si je získala a zapojila do různých her a pohybových činností. Děti si hrály, spolupracovaly a během toho se dozvěděly mnoho důležitých a pro některé nových informací. Těšíme se na další setkání za 2 měsíce.

Sovičky u hasičů v Litvínově

Sovičky u hasičů v Litvínově

V úterý 1. 10. 2019 navštívily nejstarší děti ze třídy „Soviček“ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR V LITVÍNOVĚ. Na děti již čekal pprap. V. Roušal, který dětem ukázal celou stanici, všechny prostory, vysvětlil, co vše hasiči musí umět, znát a vědět. Děti se nejvíce těšily na hasičské auto, které si mohly prohlédnout. Také se dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných informací. Bylo velmi příjemné dopoledne plné poznávání. Velký dík patří všem hasičům za jejich práci a obětavost.                                    (JL)

Činnosti a aktivity pro děti na doma


Nejen pro děti s povinným předškolním vzděláváním 

Milí rodiče, milé děti,
od středy 1.4. 2020 Vám budou na webu k dispozici náměty na činnosti a aktivity s dětmi doma. Materiály budou k dispozici v sekci "Dokumenty školy - Formuláře ke stažení" a budou vycházet z našeho Školního vzdělávacího programu a z témat, kterým se běžně v MŠ věnujeme. Materiály budou určeny především dětem s povinností předškolního vzdělávání, ale samozřejmě budeme rády, pokud je využijete i s mladšími dětmi.

V
ýsledky práce dětí (vypracované pracovní listy, hotové výrobky, stavby ze stavebnic apod.), vyfoťte a fotky pošlete buď elektronicky na e-mail skolka@zsmshornijiretin, svým učitelkám , nebo na WhatsApp MŠ.

Děkujeme, už se moc těšíme. Vaše paní učitelky a asistentky :-)

Pokud nemáte možnost vlastního tisku, budou tyto materiály v tištěné formě k vyzvednutí v MŠ vždy v úterý od 8:00 do 11:000 hod. a v omezeném počtu výtisků i v jiřetínských prodejnách potravin.

Divadlo „Řimbaba“ v MŠ

                Také v letošním roce nás opět navštívilo naše oblíbené divadlo „Řimbaba“, které za námi přijelo až z Plzně v pondělí 10. 9. 2018. Jako tradičně se děti aktivně zapojily do představení.  Nejprve jsme všichni nastoupili do letadla, vypnuli své mobilní telefony a letušky s pilotem nás uvítali na palubě a vzlétli jsme vzhůru za pohádkami. Cestou děti plnily různé úkoly, zasoutěžily si a hlavně si připomněly písničky ze známých a oblíbených pohádek…. Představení se všem moc líbilo a už se těšíme na další setkání.

Vyšetření zraku dětí v MŠ

Vyšetření zraku dětí v MŠ

                                                                          

Ve středu 16. 1. 2019 navštívili naší mateřskou školu zaměstnanci nestátního zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s.. Na žádost rodičů bylo vyšetřeno celkem 10 dětí.  Vše probíhalo v kanceláři MŠ v přítomnosti Bc. J. Lalikové. Celé vyšetření je bezkontaktní, spolehlivé a zcela bezpečné. Děti se dívaly ze vzdálenosti  1 m do speciální diagnostické videokamery Plusoptix připojené k PC a poté obdržely malý dárek. Zpráva s výsledky bude zaslána rodičům do 14 dní.  Tento projekt screeningového vyšetření zraku předškolních dětí svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR. Těšíme se na další spolupráci i v následujícím roce.                                     (JL)

Kouzelník „Waldini“ v MŠ

Kouzelník „Waldini“ v MŠ

Ve čtvrtek dne 13. 12. 2018 do naší mateřské školy zavítal kouzelník „Waldini“ se svým interaktivním vystoupením pro děti. Svá kouzla předváděl humornou formou, aby udržela pozornost i těch nejmladších dětí. Nejprve se kouzelník představil, a hned si k sobě na pódium pozval první dobrovolníky a předvedl několik kouzel s kuličkou, která se záhy objevovala na různých místech. Následně se objevila holubička, šátky zmizely, později se objevily spojené atd. Děti si Waldiniho show užily a jejich smích a potlesk se linul tělocvičnou po celou dobu představení.                  

Hokejisté v MŠ

Hokejisté v MŠ

V úterý 15. 1. 2019 navštívil naší mateřskou školu vedoucí základny realizačního týmu hokejového klubu HC Litvínov pan Václav Kočí s asistentem trenéra panem Martinem Klikou. V tělocvičně školy na ně již čekalo 29 dětí ze třídy „Žabiček“ a „Soviček“. Dozvěděly se spoustu informací o hokejovém klubu a o tom, jak takový trénink vypadá. Následně si mohly vyzkoušet různé dovednosti. Celou dobu se děti skvěle bavily a panovala velmi veselá a sportovní atmosféra.            

Exkurze u hasičů v Litvínově

Exkurze u hasičů v Litvínově

Ve středu 1. 11. 2017 vyrazilo 21 dětí z MŠ do Litvínova na požární stanici. Velmi mile a srdečně nás přivítal velitel hasičů. Ukázal nám celou služebnu, prostory, kde se hasiči převlékají, posilují, odpočívají a dokonce, kde si sami vaří. Dětem se nejvíce samozřejmě líbilo v garážích, kde obdivovaly profesionální hasičská vozidla a jejich vybavení a dozvěděly se, k čemu se vše používá. Na závěr nám hasiči ukázali, jak se sjíždí po tyči. Na památku a jako poděkování jsme hasičům předali obrázky hasičských aut a postaviček hasičů.

Barevný týden v MŠ

Barevný týden v MŠ

V týdnu od 6. 11. do 10. 11. 2017 proběhl v celé naší školce barevný týden. Každý den patřil jiné barvě. Pondělí jsme začali krásnou červenou barvou srdíčka, úterý bylo žluté jako sluníčko, ve středu nám vládla zelená jako travička, čtvrtek byl hnědý jako čokoláda a pátek byl v barvě oranžové. Celý týden jsme si hráli, zpívali, cvičili, kreslili i malovali a tvořili tematicky k zadané barvě. Dětem se celý týden moc líbil a pomocí her a zábavy si procvičily základní barvy a další odstíny barev. Všichni jsme si celý barevný týden užili.

Exkurze na policii

Exkurze na policiiStejně jako nejstarší děti, tak i 17 dětí třídy „Housat“ navštívilo dne 7. 11. 2017 služebnu Městské policie v Litvínově. Na místě na všechny čekala strážnice Radka Bártková, aby dětem ukázala policejní vybavení, kamerový systém, trofeje ze soutěží a zabavené předměty. Dětem se nejvíce líbila policejní výstroj, kterou si mohly vyzkoušet a prohlédnout z blízka. Jako poděkování za zajímavé povídání předaly nakreslené obrázky. Všichni se těšíme na další setkání.

Preventistka v MŠ

Preventistka v MŠJako již tradičně, navštívila dne 6. 11. 2017 naší MŠ p. M. Hejčová se svým zajímavým a hlavně poučným programem plným her a zábavy. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Projektový týden "Masopust"

Projektový týden Na začátku měsíce února jsme prožili v mateřské škole masopustní veselí. Celý týden jsme si povídali o tradicích, zvycích, vyprávěli jsme si zábavné historky a zážitky, zahráli si veselé a zábavné hry, vyráběli masopustní jitrnice i koláčky. Vše jsme zakončili již tradičně 8. 2. masopustním průvodem masek po budově a očekávaným karnevalem.  Dopoledne plné tance, her a soutěží se zvířátky, piráty a vílami, princeznami a čarodějkami  proběhl naprosto skvěle. Děkujeme všem za spolupráci.     JL

Polytechnické vzdělávání v MŠ

Polytechnické vzdělávání v MŠTaké v letošním školním roce probíhá v mateřské škole polytechnické vzdělávání. Ve středu 25. 10. 2017 čekal na naše předškoláky Mgr. J. Čejka, který je nejprve seznámil s novým prostředím dílen základní školy, a pak se všichni společně pustili do práce. Každý si mohl vyrobit „ježka“ ze dřeva a špejlí. Bylo potřeba dřevo nejdříve opracovat brusným papírem a potom do vyvrtaných otvorů postupně vsunout špejle. Všechny děti pracovaly s chutí a radostí a přitom se naučily spoustu nových věcí. Těšíme se na další spolupráci.

Návštěva DSS Litvínov – Janov

Návštěva DSS Litvínov – Janov    Dne 24. 5. přijaly paní učitelky s dětmi III. třídy mateřské školy v Horním Jiřetíně pozvání do Domovů sociálních služeb v Litvínově – Janově. Pečlivě naplánovanou akci pro nás zorganizoval a do ...
Více informací

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ 2015-16

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ 2015-16    Celý náš život je úzce spojen s technikou. Technická výchova je nezbytnou součástí všeobecné výchovy. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a ...
Více informací

Poděkování města a pana starosty

Poděkování města a pana starosty    Dne 22. 4. 2016 se také naše mateřská škola zapojila do akce ke Dni Země. Všechny děti se zúčastnily úklidu školky a jejího okolí.   Tuhle „práci“ ocenil i pan starosta Horního Jiřetína Ing. V. ...
Více informací

Vánoční besídky a nadílka v MŠ

Vánoční besídky a nadílka v MŠ

Ve středu 13. 12. 2017 se ve všech třídách MŠ konaly vánoční besídky pro rodiče a rodinné příslušníky. Paní učitelky s dětmi si přichystaly pásmo básní a písní, nejstarší děti i anglicky. Rozdaly dárečky a vánoční přání, které vlastnoručně a s láskou vyráběly. Po skončení vystoupení začaly „vánoční dílničky“. Rodiče s dětmi společně tvořili a vyráběli spoustu krásných vánočních dekorací. Celý společný večer byl zakončen před kostelem, kde jsme se zúčastnili celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“. Všichni jsme se rozloučili a každý odcházel domů s příjemnými zážitky a adventní náladou.
Druhý den ráno čekala na všechny děti vánoční nadílka, kterou jim za odměnu přinesl Ježíšek.  Pod stromečkem mohly děti najít hračky, stavebnice, hry a další krásné dárečky.                              

„Lenčiny zpívánky“ v MŠ

„Lenčiny zpívánky“ v MŠ    Dne 18. 5. 2016 přijela za dětmi z MŠ do Horního Jiřetína paní Lenka Rejfová se svými zpívánkami k pohádce „O slůněti, které se stalo zahradníkem“. Představení, které volně navazovalo na ...
Více informací

Canisterapeutický pes v MŠ

Canisterapeutický pes v MŠ    Středu 11. 5. 2016 dopoledne přišla dětem z mateřské školy zpestřit fenka „Ťapka“ se svým pánem - pracovníkem útulku panem Štefanem Horským. Ve třídě „Medvíďat“ se setkala s vřelým a přátelským ...
Více informací

Exkurse v Městské knihovně v Litvínově

Exkurse v Městské knihovně v Litvínově    Dne 10. 5. 2016 se děti ze III. tř. MŠ („Medvíďata“) vypravily na exkurzi do litvínovské městské knihovny. Tady na ně čekal zajímavý program a spousta zábavy i nových informací. Nejprve si ...
Více informací

Divadelní představení v MŠ - O strašidlech (7. 4. 2016)

Divadelní představení v MŠ - O strašidlech (7. 4. 2016)    Dnes 7. 4. 2016 v tělocvičně budovy č. 300  proběhlo představení divadla "Řimbaba Plzeň" s názvem "O strašidlech". Představení se zúčastnilo 48 děti z mateřské školy se svými učitelkami a také 49 ...
Více informací

Platby za MŠ a stravování

Vážení rodiče,
upozorňujeme na nutnost včasného placení poplatků spojených s docházkou dětí do mateřské školy.
V případě finanční tísně, je možné po dohodě s ředitelkou školy platit ve ...
Více informací

AKTUALITY

Novinky ze ZŠ

obrázek
Prohlédněte si novinky ze ZŠ

Schránka důvěry

obrázek
Přání, stížnosti a náměty můžete posílat do naší e-mailové schránky schranka.duvery@zsmshornijiretin.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Školní 126
435 43 Horní Jiřetín

Telefon (pevná linka, fax): 476 734 287

home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign